Ons onderwijs

Het onderwijs van De Caegh laveert tussen de basisvaardigheden die ieder kind moet leren en de brede ontwikkeling die zich richt op de persoonlijkheid van het individuele kind. Wie wil er geen kanjer worden?

Basisvaardigheden

Lezen, taal, rekenen en spelling; er zal in de samenleving altijd een beroep gedaan worden op deze basisvaardigheden. Op De Caegh besteden we er dan ook veel aandacht aan. Het aanleren van de verschillende basisvaardigheden is een vast onderdeel in ons onderwijsprogramma. Maar je hebt meer nodig om je plek in de wereld te vinden. Je moet die wereld leren begrijpen en om kunnen gaan met de mensen erin.

Ieder schooljaar stellen we een plan op met de doelen die we willen bereiken en welke activiteiten we daarvoor willen inzetten. Jaarplan 2023-2024.

Brede ontwikkeling

Samenhangend onderwijs: Thematisch werken

Op De Caegh integreren we zoveel mogelijk vakken in een samenhangend aanbod, zodat je verbanden gaat zien. We werken aan de hand van thema’s binnen de volgende domeinen: aardrijkskunde, cultuur, geschiedenis, techniek en natuur. Als je onderwijs verbindt aan wat je dagelijks buiten de school waarneemt of ervaart, krijgt het echt betekenis en stimuleer je de nieuwsgierigheid van kinderen, ‘de motor’ van het leren.

Het rapportfolio

We stimuleren eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld met onze digital leaders en leerlingenpanel) en laten kinderen nadenken over hun leerproces en leerdoelen. We houden kind(ouder)gesprekken, betrekken leerlingen bij de gesprekken met ouders en werken met het ‘rapportfolio’, waarin kinderen hun persoonlijk ontwikkeling zichtbaar maken.

We zijn er als school om dit proces te begeleiden en de kinderen bij te sturen. Maar het bijzondere is dat in de ruimte die er zo ontstaat kinderen hun eigenheid gaan ontdekken. Je ziet hoe talenten, wensen en behoeftes zich openbaren; kinderen zijn niet langer een onbeschreven blad. En als school mag je helpen om met een rijk onderwijsaanbod die eigenheid verder te ontwikkelen en tot bloei te brengen. Dat is mooi en eervol.

Trots op het cultuuronderwijs

Thematisch onderwijs is een van de manieren waarmee we kinderen uitdagen om ‘kleur te bekennen’. Wie ben je, wat kun je, waar heb je behoefte aan? Dat ga je pas echt zien als je meer aanbiedt dan de kernvakken. Wij zijn trots op ons cultuuronderwijs. We hebben een eigen atelier en onze school staat boordevol zelfgemaakte creaties. Het is ontzettend leuk om te zien welke talenten bij kinderen tot uiting komen als zij knutselen, tekenen, muziek maken of op het podium staan.

Wie is een kanjer?

Maar brede ontwikkeling omvat meer dan alle kennis en vaardigheden die je opdoet. Het heeft ook te maken met je houding en gedrag. Wat dat betreft is de school net de samenleving in het klein. Wil je het fijn met elkaar hebben, dan moet je elkaar respecteren en met ruzies en conflicten kunnen omgaan. Dat gaat niet vanzelf, dat moet je kinderen leren

We hebben op De Caegh afspraken gemaakt over gewenst gedrag op school. Hiervoor hebben we een kwaliteitskaart opgesteld. In deze kwaliteitskaart staat ook beschreven hoe wij omgaan met ongewenst / grensoverschrijdend gedrag (pestprotocol).

Kwaliteitskaart gedrag

Passend onderwijs

Kinderen hebben recht op passend onderwijs, ook als het ene kind wat meer zorg en ondersteuning nodig heeft dan het andere kind. Hoe we dat op De Caegh waarmaken staat in het school ondersteuningsplan.

Engelse les

De Caegh is een boot die kinderen overal naartoe brengt waar ze naartoe willen. Wil je een wereld reiziger worden? Dan is het handig als je de Engelse taal beheerst, want Engels is de internationale voertaal. Wij geven op school Engelse les van groep 1 tot en met 8. In groep 1 tot en met 3 wordt dat gedaan door ‘Miss English’.

Digital leaders

Als leerlingen én leerkrachten even in de knoop zitten met de ICT, kunnen zij een beroep doen op onze ‘digital leaders’. Dat zijn leerlingen die speciaal opgeleid worden om te hulp te schiet en bij digitale klusjes. Doet het geluid van het digibord het niet, moet een wachtwoord gereset worden of een Chromebook opgeladen? De digital leaders staan paraat. Zij verzorgen zelfs de techniek bij schoolvoorstellingen. Mooi om te zien hoe serieus ze dit nemen. Geef kinderen verantwoordelijkheid en je krijgt betrokkenheid terug.

Meer- en hoogbegaafdheid

Sommige kinderen hebben in het onderwijs iets meer uitdaging nodig dan anderen. We proberen dat zoveel mogelijk binnen het reguliere programma op te vangen met extra lesstof. Tevens hebben we een gericht (les)aanbod voor meer kunners buiten de klas. We hebben een specialist hoog- en meerbegaafdheid die leerkrachten hierbij kan adviseren. Daarnaast is op De Caegh de regionale plusklas gevestigd. Eén dag per week leren de meer-kunners hier op hun eigen niveau leren en worden ze cognitief uitgedaagd.